تشک طبی فنری

تشک های طبی فنری شامل دو نوع تشک طبی فنری متصل ( فنرهای به هم پیوسته) و تشک های منفصل ( جدا از هم) هستند.