تشک فنری

بهترین نوع تشک های طبی فنری(فنری پاکتی)را انتخاب کنید.

کار فنر منفصل در تشک به طور خلاصه فنرهایی هستند که از جنس استیل و به طور جداگانه داخل پاکت و تکان خوردن ان ربطی به فنرها ندارد، و در صورتی که تشک های معمولی فنرها به یکدیگر وصل می باشند و همچنین در تشک های منفصل جایی که برآمدگی بدم بیشتر باشد(مانند شانه ها و باسن) در تشک بیشتر فرو می رود و باعث می شود بدن در حالت استاندارد  قرار گیرد و به ستون فقرات فشار وارد نشود.